Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten

Evaluering|

Formålet med undersøkelsen har vært å dokumentere og vurdere i hvilken utstrekning skattefogdkontorene og tolldistriktene benytter nødvendige og hensiktsmessige virkemidler i innfordringsarbeidet, herunder hvor tett kravene følges opp. Det er også undersøkt om utleggsforretninger avholdt av henholdsvis skattefogdkontorene og de ordinære namsmennene oppfyller lovens krav til verdsettelse og heftelseskontroll. Likeledes er den overordnede styringen og oppfølgingen av etatenes innfordringsarbeid undersøkt og vurdert.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier