Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren

Evaluering|

Petroleumsvirksomheten er av stor betydning for det norske samfunnet. Virksomheten har hatt mye å si for den økonomiske veksten i Norge, og den har vært en viktig bidragsyter til industriell utvikling og finansieringen av det norske velferdssamfunnet. En stor del av inntektene tilfaller staten og bidrar til statens sterke finansielle stilling. I 2008 var statens inntekter fra virksomheten på vel 415 mrd. kroner, og sektoren bidro med 26 prosent av den totale verdiskapningen i Norge. Målet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon