Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet

Evaluering|

Det uregistrerte og ulovlige uttaket av fisk i Barentshavet og Norskehavet, med de utfordringene det har gitt for fiskerimyndighetenes kontrollarbeid, har blitt et sentralt tema for drøftingene i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon de siste årene. Selv om partene så langt ikke har blitt enige når det gjelder omfanget av det uregistrerte og ulovlige uttaket, er norske og russiske fiskerimyndigheter enige om at problemet er alvorlig. På bakgrunn av dette har Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon gjennomført en parallell revisjon av forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere måloppnåelse og effektivitet ved nasjonal oppfølging og gjennomføring av bilaterale avtaler mellom Russland og Norge og vedtak fattet av Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk