Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis

Evaluering|

Forsvarets regnskap for 2003 ble ikke godkjent av Riksrevisjonen,1 og for 2004 kunne ikke Riksrevisjonen bekrefte at regnskapet for Forsvarets militære organisasjon (heretter FMO) ikke inneholdt vesentlige feil eller mangler. 2 I forbindelse med behandlingen av Dokument nr. 1 (2004–2005) fattet Stortinget 5. april 2005 følgende vedtak: ”Stortinget ber Riksrevisjonen foreta en særskilt undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og utarbeide en vurdering av sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis. " Formålet med denne revisjonen har vært å under søke Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og utarbeide en vurdering av sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis, både i prosessen fram mot beslutninger og i iverksettingen og oppfølgingen av beslutninger. Dette er belyst ved å undersøke sporbarheten i den løpende styringsdialogen mellom Forsvarsdepartementet og FMO, sporbarhet ved fastsettelse og oppfølging av nedbemanningsmål i FMO og sporbarhet i to større beslutningsprosesser: omorganisering av FLO/IKT og innføring av horisontal samhandel over kapittel 1740 Forsvarets logistikkorgani - sasjon. Undersøkelsen berører også i noen grad styringsmessige forhold knyttet til forvaltningspraksis mer generelt.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier