Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning

Evaluering|

Riksrevisjonen har tidligere tatt opp svakheter i rapporteringen og mangelfull oppfølging av tilskuddsmottakere fra Enovas side. 3 Det er også blitt stilt spørsmål ved Enovas prioriteringer ved tildeling av tilskudd, og ved hvilke kriterier foretaket setter for tildeling av tilskudd. Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Enova effektivt fremmer miljøvennlig omlegging av produksjon og forbruk av energi.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Spørreskjema