Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene

Evaluering|

EØS-midlene, som gis av Norge, Island og Liechtenstein, skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området. For perioden 2004–2009 var det en ambisjon å styrke de bilaterale relasjonene mellom giver- og mottakerlandene. For perioden 2009–2014 er dette et overordnet mål. Midlene skal også bidra til å styrke de nye EU-medlemslandenes evne til fullt ut å delta i EUs indre marked. EØS-midlene skal understøtte positive utviklingstrekk i mottakerlandene og styrke kontakten med Norge. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad den norskfinansierte delen av EØS-finansieringsordningene bidrar til det overordnede målet om sosial og økonomisk utjevning i EØS-området.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk