Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland

Evaluering|

Godt styresett og kamp mot korrupsjon har lenge vært blant de høyest prioriterte satsningsområdene for norsk bistand. Undersøkelsen omfatter en gjennomgang av overordnet styring og utvalgte norskstøttede styresettprosjekter i fire samarbeidsland: Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Uganda og Zambia. Undersøkelsen ser på følgende problemstillinger: 1. Omfang og innretning på norsk bistand til godt styresett og antikorrupsjon hatt i perioden 2014-2014. 2. I hvilken grad målene som er satt for utvalgte bistandstiltak nås, og hvor bærekraftige tiltakene er. 3. Om UD og Norads forvaltning av tiltakene gir et godt grunnlag for måloppnåelse og varige resultater. Undersøkelsen tar for seg planlegging, gjennomføring/oppfølging og evaluering av de utvalgte prosjektene. Undersøkelsens hovedfunn er at et stort flertall av prosjektene i utvalget har lav måloppnåelse på brukernivå, og at UD gjennom sin forvaltning ikke legger forholdene godt nok til rette for gode og varige resultater. Eksempler på prosjekter med god måloppnåelse, varige resultater og god praksis med hensyn til planlegging og oppfølging er beskrevet nærmere og kontrastert med eksempler på det motsatte.

  • Riksrevisjonen
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon