Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer

Evaluering|

Museene har en viktig oppgave i forvaltningen av den kulturhistoriske og naturhistoriske arv. Hovedoppgavene er å samle inn, bevare og sikre, forske og formidle og stille ut materielle vitnemål om menneskene og deres omgivelser. For at samlingene skal kunne benyttes i forskning og formidling i et lengst mulig tidsperspektiv, må de forvaltes på en slik måte at de er best mulig beskyttet mot kontinuerlig nedbrytende prosesser og plutselige ødeleggelser. Riksrevisjonens undersøkelse omfatter de kulturhistoriske og de naturhistoriske museene ved Universitetet i Oslo, Bergen Museum, Nasjonalgalleriet og Arkeologisk museum i Stavanger. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvordan museenes samlinger bevares og sikres, og hvordan bevarings- og sikringsarbeidet styres. Styringsundersøkelsen omfatter ikke Arkeologisk museum i Stavanger.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon