Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Evaluering|

Full deltakelse og likestilling for alle uavhengig av funksjonsevne har vært et mål siden tidlig i 1990-årene. Samtidig har det blitt pekt på at samfunnsskapte barrierer er årsaken til manglende tilgjengelighet. Målet med undersøkelsen har vært å undersøke om personer med nedsatt funksjonsevne har tilgang til offentlige bygg, transport og uteområder på lik linje med andre samfunnsborgere, og hvordan de statlige virkemidlene på området forvaltes.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon