Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland

Evaluering|

I perioden 1995–2010 bevilget Stortinget rundt 1,5 mrd. kroner til atomsikkerhetssamarbeid i Nordvest-Russland. De årlige bevilgningene har vært på om lag 95 mill. kroner de siste årene. Målet med atomsikkerhetssamarbeidet med Russland har vært å bidra til å redusere risikoen for ulykker og forurensning fra de nukleære installasjonene i Nordvest-Russland, og hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier. På bakgrunn av de påviste svakhetene innen økonomistyring og økonomiforvaltning ble det bestemt at det videre revisjonssamarbeidet skulle legge særlig vekt på revisjon av disse to momentene. Videreføringen av samarbeidet hadde som formål å kontrollere at norske midler ble benyttet effektivt på russisk side.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier