Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Evaluering|

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter. Dokument 3:1 (2010–2011) omtaler oppfølgingen av 18 forvaltningsrevisjoner. 15 saker er avsluttet. Tre saker følges videre: Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen, Dokument nr. 3:6 (2006–2007) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge, Dokument nr. 3:11 (2006–2007) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtte ordningen, Dokument nr. 3:12 (2006–2007)

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Dokumentstudier