Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Evaluering|

Riksrevisjonen har gått gjennom tidligere oversendte forvaltningsrevisjoner til Stortinget. Fem undersøkelser har ikke blitt tilfredsstillende fulgt opp av forvaltningen, og Riksrevisjonen vil derfor følge opp disse videre. Riksrevisjonen overleverte 10. november et dokument om oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget – Dokument 3:1 (2009–2010). Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter. Dokument 3:1 omhandler oppfølgingen av 14 saker. 9 saker er avsluttet.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Dokumentstudier