Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge

Evaluering|

dette er en evaluering av Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge etter plan- og bygningsloven. Den har todelt formål. Den kartlegger arbeidet med de Rikspolitiske retningslinjer i kommuner og fylkeskommuner, samt innhenter synspunkter fra disse. Det andre formålet er å komme med eventuelle anbefalinger om endringer i teksten eller hvordan det bør arbeides med å fremme bruken av de Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Undersøkelsen viser at retningslinjene har betydelig effekt på kommunenes arbeide med barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling.

  • Miljøverndepartementet
  • Martin A. Hanssen
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk