Review of Norwegian support to the Global Alliance for Clean Cookstoves 2010-2017

Evaluering|

Multiconsult, på oppdrag fra Norad, har gjort en gjennomgang av den norske støtten til Global Alliance for Clean Cookstoves (nå Clean Cooking Alliance) siden 2010. Alliansen har som mål å redusere utslipp av svart karbon og CO2, redusere antall liv tapt pga. helseutfordringer resulterende fra matlaging over åpne bål, samt etablere et bærekraftig marked for kokeovner og brensel. Gjennomgangen viser at Alliansen er en relevant partner for Norge, samt at de har arbeidet effektivt for å samle og koordinere et fragmentert aktørbilde. Videre har Alliansen lyktes i arbeidet med å heve tematikken på den internasjonale agendaen; Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Rapporten kommer også med anbefalinger om grep Alliansen bør ta for å styrke arbeidet med bl. a. monitorering og evaluering, samt bedre synliggjøring av det rike datagrunnlaget som Alliansen har samlet inn og analysert gjennom de siste årene.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Multiconsult
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon