Last ned som PDF

128 sider

2.86 MB

Forsiden av dokumentet Retur som avtalt?

Evaluering

Retur som avtalt? En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.

På tross av store variasjoner med hensyn til hvor mange utreisepliktige som blir tvangsreturnert fra ulike land, både før og etter avtaleinngåelsen, er det en klar tendens til at antallet og andelen som blir tvangsreturnert øker i perioden etter at Norge har inngått en returavtale med landet. Sammenhengen mellom inngåelse av returavtaler og assistert retur er mindre klar. I omtrent halvparten av landene i undersøkelsen returnerer flere assistert sammenlignet med tiden før avtalen. Kontrollert for størrelsen på gruppen utreisepliktige, øker andelen som returnerer assistert i en tredjedel av landene som er undersøkt. For samtlige land er det en nedgang i antall søknader om asyl fra personer uten beskyttelsesbehov i årene etter at avtalen er signert. Oppsummert indikerer de kvantitative dataene på retur og søknader om asyl at myndighetenes mål oppfylles. Det ser ut til at inngåelse av returavtaler henger tydelig sammen med det som er avtalenes primære mål: å øke antallet og andelen utreisepliktige som tvangsreturneres. Betyr dette at returavtalene er årsak til endringene? Dette er ikke gitt. Data på returer og asylsøknader gir ingen informasjon om hva endringene skyldes.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

FAFO

Forfattere

Kristian Takvam Kindt, Jørgen Mørk, Silje Sønsterudbråten og Vigdis Vevstad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-324-0327-1