Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2017

Evaluering|

Denne rapporten presenterer resultater fra de årlige surveyundersøkelsene av Forskningsrådets innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Målet med IPN er å utløse forskningsaktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Surveyundersøkelsene innhenter informasjon om og analyserer bedriftenes vurdering av realiserte og potensielle resultater fra IPN-prosjektene, og betydningen av ulike former for utbytte for bedriftene og samfunnet for øvrig

  • Norges Forskningsråd
  • Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes, Maria Sandsmark
  • Møreforsking Molde
Spørreskjema