Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009

Evaluering|

De brukerstyrte innovasjonsprosjektene (BIP) som her resultatmåles er ett av virkemidlene i Forskningsrådets FoU‐programmer. Virkemiddelet inngår i en helhetlig virkemiddelpakke hvor et sentralt mål er å øke forskningsbasert verdiskaping. Denne rapporten bygger på flere år med empiriske undersøkelser av BIP‐prosjekter med vekt på å sette sammen ulike indikatorsett som bygger opp under vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet fra brukerstyrt forskning. Indikatorene benyttes til å belyse det kontrafaktiske problem (addisjonalitet), privatøkonomisk avkastning og eksterne virkninger med fokus på ”wider impacts” som skaper økonomiske gevinster utenfor de støttede bedriftene.

  • Norges Forskningsråd
  • Arild Hervik, Lasse Bræin, Bjørn G. Bergem
  • Møreforsking Molde