Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006

Evaluering|

Møreforsking Molde (MFM) har i flere år gjennomført empiriske undersøkelser i et utvalg av bedriftsprosjekter med støtte fra Forskningsrådet. Det foreligger derfor slike data for utvalg av brukerstyrte prosjekter fra porteføljen 1995 til og med 2006. Fra 2005 omfatter undersøkelsene programmer innenfor Divisjon for Innovasjon og Divisjon for Store satsinger. Denne rapporten oppsummerer analyser av prosjektseleksjonssystemet og empiriske undersøkelser. Foreliggende informasjonsdata er satt inn i en kontekst for samfunnsøkonomisk nytte/kostnadsanalyse av brukerstyrt forskning.

  • Norges Forskningsråd
  • Arild Hervik, Lasse Bræin, Helge Bremnes, Bjørn G. Bergem
  • Møreforsking Molde