Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020

Evaluering|

Denne rapporten presenterer resultater fra de årlige surveyundersøkelsene av Forskningsrådets innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N). Målet med IP-N er å utløse forskningsaktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Surveyundersøkelsene innhenter informasjon om og analyserer bedriftenes vurdering av realiserte og potensielle resultater fra IP-N prosjektene, og betydningen av ulike former for utbytte for bedriftene og samfunnet for øvrig

  • Norges Forskningsråd
  • Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes
  • Møreforsking Molde
Intervju
Spørreskjema