Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012

Evaluering|

Siden 2006 har NIFU gjennomført årlige målinger av ressursbruken til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetak og private, ideelle sykehus. Målesystemet har et dobbelt siktemål. For det første skal det gi Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og de regionale helseforetakene (RHF) styringsinformasjon om forskning. For det andre inngår materiale fra målesystemet som datagrunnlag for FoU-statistikken, både nasjonalt og internasjonalt.

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Ole Wiig
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Spørreskjema
Statistikk