Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko

Evaluering|

Rapporten oppsummerer resultatene fra SINTEFs bidrag til en FoU-aktivitet om arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko. SINTEFs bidrag omfatter fire delaktiviteter: 1) Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko. 2) Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt. En intervjustudie 3) Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker 4) Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid - utfyllende analyser av RNNP data Risiko. Arbeidsmiljø. Storulykker

  • Petroleumstilsynet
  • Ragnar Rosness, Bodil Aamnes Mostue
  • SINTEF Teknologi og samfunn
Intervju
Dokumentstudier