Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt

Evaluering|

Rapporten presenterer resultater fra en empirisk studie av rammebetingelser som påvirker aktørers muligheter for å ivareta arbeidsmiljø- og storulykkesrisiko i kontraktsrelasjoner mellom operatør og entreprenør. Studien bygger på kvalitative intervjuer av et strategisk utvalg av personer fra operatør, boreentreprenør og brønnserviceentreprenør knyttet til en fastinnretning på norsk sokkel. Studien tar opp følgende problemstillinger: Hva er en kontrakt for aktørene i et kontraktørhierarki? Hvordan blir kontrakter til? Hvordan forholder aktørene seg til incentiver i kontrakter, spesielt incentiver som kan ha betydning for HMS? Hvordan blir reforhandlinger av kontrakter initiert og gennomført?

  • Petroleumstilsynet
  • Ulla Forseth, Ragnar Rosness, Bodil Aamnes Mostue
  • SINTEF Teknologi og samfunn
Intervju