Praksisrettet FOU?

Evaluering|

Rapporten belyser utvalgte relasjoner ved forsknings- og utviklingsarbeid sett i forhold til forskningsbasert undervisning og samhandling med ulike kliniske felt. Formålet er å dekke tematiske områder som har vokst fram med et felles lovverk for universiteter og høgskoler der det hittil har vært betydelig kunnskapsmangel. Ved å benytte både kvantitativ og kvalitativ metode har vi belyst sektorovergripende FoU-arbeid met et empirisk materiale. Undersøkelsen tar utgangspunkt i situasjonsbeskrivelser basert på en spørreskjemaundersøkelse med særlig vekt på omfang, organisering, finansiering og tilrettelegging for praksisrettet FoU i helse- og sosialfagutdanningene i høgskolesektoren. Den tallbaserte beskrivelsen er fulgt opp med en intervjuundersøkelse som belyser utvalgte høgskoleansattes erfaringer, muligheter og begrensinger relatert til praksisrettet FoU i sykepleie.

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Ingvild Marheim Larsen, Kristin Heggen, Tone Cecilie Carlsten, Berit Karseth
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema