Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne

Evaluering|

Dette FoU-notatet analyserer resultater fra en spørreundersøkelse blant 707 19-35 åringer med nedsatt funksjonsevne som ble foretatt i 2009. Dette er den største spørreundersøkelsen av sitt slag i Norge, og den eneste som spesifikt har fokusert på overgangen mellom utdanning og arbeid for denne gruppen. Hovedanliggende er å undersøke forskjeller mellom de som havner utenfor og innenfor arbeidsmarkedet etter endt utdanning i ung alder. Notatet viser at unge med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidsmarkedet føler seg som annenrangs borgere. Kjennetegn ved de som faller utenfor er at de har en fysisk funksjonsnedsettelse, opplever store hverdagsbegrensninger og har hatt sykdomsperioder i overgangsfasen. Mange av de som har fått støtte og hjelp fra NAV i overgangsfasen kommer seg heller ikke inn i arbeidslivet, og savner ofte relevant rådgivning og støtte til å kombinere arbeid eller studier med det å ha nedsatt funksjonsevne. Videre viser notatet at de sysselsatte er godt integrerte på arbeidsmarkedet og i liten grad opplever at funksjonsnedsettelsen har betydning for sin arbeidssituasjon. Disse opplevde som oftest overgangen fra utdanning til arbeidsliv som enkel. Et mindretall av de sysselsatte opplevde imidlertid problemer i overgangen. Disse handlet om å finne seg en tilrettelagt arbeidsplass, en stilling tilpasset egen arbeidskapasitet eller å oppfylle krav til fleksibilitet og engasjement i arbeidslivet. Personer som hadde problemer i overgangsfasen har også lavere lønn og er mindre tilfredse med sin stilling enn ansatte som hadde en lett overgang til arbeidslivet. Selv om de fleste sysselsatte er meget fornøyde med sin arbeidssituasjon rapporterer et mindretall av de ansatte at de opplever utfordringer i forhold til å kombinere arbeid med nedsatt funksjonsevne, og da spesielt ting som praktiske arbeidsoppgaver, krav til fleksibilitet og lengden på arbeidsdagen.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Sveinung Legard
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Spørreskjema