Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Evaluering|

Evalueringen viser at saksbehandlingsreglene fungerer godt og er egnet til å sikre rettsriktige resultater. Det har vært en markant forbedring i nemndenes effektivitet og produktivitet. Det er imidlertid store forskjeller mellom nemndene når det gjelder saksbehandlingstid, og effektivitet og produktivitet. Saksbehandlingstiden i de ordinære barnevernssakene er fortsatt ikke i samsvar med tidskravet i barnevernloven. Det er også variasjon nemndene imellom, med hensyn til praktisering og gjennomføring av saker.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Tor Egil Viblebo, Audun Gleinsvik, Stine Meltevik, Martin Vestergaard
  • Oxford Research, PROBA Samfunnsanalyse, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon