Organisering av ytre fiskerietat - med forslag til omorganisering av regionene Møre og Romsdal og Nordland

Evaluering|

Fiskerinæringen er landets nest største eksportnæring, og sterkt voksende. Ansvarsområdet til den statlige fiskeriforvaltningen er forankret i de fiskeri-politiske målsettingene om økt verdiskapning til beste for landet og distriktene, og en bærekraftig ressursforvaltning. Selv om det er bred enighet om den overordnede fiskeripolitikken, er det ulike oppfatninger av virkemidlene og hvordan fiskeriforvaltningen bør organiseres for å ivareta disse på en best mulig måte. De to ytre etatene under Fiskeridirektoratet, Rettledningstjenesten i fiskerinæringen og Kontrollverket, ble slått sammmen 1. november 1998 til èn ny ytre etat organisert i ni regioner. I forlengelsen av denne omorganiseringen fikk Statskonsult i september 1999 i oppdrag fra Fiskeridirektoratet å vurdere organiseringen på regionnivå, med fokus på Møre og Romsdal og Nordland.

  • Fiskeridirektoratet
  • Haagen Sund, Janne K. Kjøllesdal
  • Statskonsult
Intervju
Dokumentstudier