Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder

Evaluering|

Rapporten handler om optimale insentiver i de seks største byområdene og om jernbanens betydning for kollektivtransporten i Osloområdet. Det vil gi store gevinster å målrette økte tilskudd gjennom en resultatavhengig tilskuddsordning på tvers av byområdene. En slik tilskuddsordning gir en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på 900 millioner kroner for de seks byområdene samlet. Tilskuddene utgjør samlet 150 millioner kroner pr år. Det er moderate gevinster å hente ved å omprioritere jernbanetilskuddene innenfor dagens samlede tilskuddsramme.

  • Samferdselsdepartementet
  • Jon-Terje Bekken, Bård Norheim
  • Transportøkonomisk institutt
Dokumentstudier
Statistikk