Optimal kontroll av varer av edle metaller

Evaluering|

Behovet for fortsatt edelmetallkontroll vurderes. Econ mener den samfunnsøkonomiske begrunnelsen for kontrollen er svak. men påpeker at kostnadene ved ordningen også er små. På bakgrunn av at en avvikling av ordningen vil medføre enkelte omstillingskostnader og at det ikke kan utelukkes at ordningen i perioder har nytteverdi for bransjen, forbrukere og dermed for samfunnet, anbefales det at Edelmetallkontrollen videreføres som ordning. men omorganiseres ved at den overføres til Justervesenet.

  • Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet
  • Econ Pöyry, Bull & Co advokatfirma
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk