Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker

Evaluering|

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser, etter at brukerne har påklaget dem. Rapporten konkluderer blant annet med at Nav må jobbe enda mer systematisk for å innhente all nødvendig dokumentasjon – så tidlig som mulig i forløpet, og at gode og individuelt begrunnede vedtaksbrev er en nøkkel for å forebygge klager og omgjøring. Rapporten drøfter også mulige gevinster av en tidligere avklaring og koordinering av praksis mellom Nav Forvaltning og Nav-kontorene, som ledd i å forebygge klage og omgjøring. Videre drøftes potensielle effekter av en tettere dialog mellom Nav Forvalting og Nav Klageinstans, for økt gjensidig erfaringsutveksling og læring. Basert på resultatene presenteres en rekke forslag for hva Nav kan gjøre annerledes, for å unngå noe av den klagesaksbehandling og omgjøring av vedtak som etaten bruker tid og ressurser på i dag.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Roland Mandal, Karin Dyrstad, Line Melby, Trude Midtgård
  • SINTEF Teknologi og samfunn
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk