Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen

Studie

Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen Maria Teresa Grønning Dale, Helene Flood Aakvaag og Ida Frugård Strøm (redaktører), Else-Marie Augusti og Anja Duun Skauge

Konklusjon Vold og overgrep er fremdeles et alvorlig samfunnsproblem i Norge. Omfanget er fortsatt høyt i den norske befolkningen, og funnene fra denne undersøkelsen peker på viktige satsingsområder når det gjelder forebygging og håndtering av vold og overgrep i Norge. Menn og kvinner rapporterer i stor grad om ulike former for vold, og kvinner er i større grad enn menn utsatt for vold som ofte regnes som særlig alvorlig: den gjentatte volden, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep som voldtekt og digitale seksuelle krenkelser. Kvinner utsettes også oftere for flere typer vold. Kjønnsforskjellene som avdekkes i denne studien, understøtter at vold mot kvinner fortsatt utgjør et likestillingsproblem. Det å redusere forekomst av disse alvorlige voldsformene er svært viktig, og bør være en prioritering. At det i denne studien ble rapportert høyere forekomst av flere av de mest alvorlige voldstypene hos kvinner, enn det det ble i den forrige studien, er bekymringsverdig og støtter opp om at det er et behov for ytterligere tiltak. Selv om menn i mindre grad enn kvinner utsettes for den alvorlige volden i nære relasjoner, er de oftere utsatt for alvorlig fysisk vold i det offentlige rom. Denne voldstypen har høy risiko for å resultere i skader, og må også forebygges. Denne delen av volden kan lett bli nedprioritert i den politiske diskusjonen om vold, med unntak av ungdoms- og gjengvold. Få av dem som ble utsatt for alvorlig fysisk vold eller seksuelle overgrep opplevde at utøveren ble dømt, selv i tilfeller der volden var kjent for politiet.

Publisert

Eier

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress