Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen

Evaluering|

Rapporten om offentlig-privat samarbeid (OPS) om finansiering av Ringeriksbanen er utført av Vista Analyse for Jernbaneverket. Rapporten er en bakgrunnsrapport til Jernbaneverket og Statens Vegvesens oppdaterte korridorrapport. De siste kapitlene i rapporten har dannet utgangspunkt for etatenes omtale av OPS i sin rapport. Den foreliggende rapporten er imidlertid skrevet uten bindinger, og Vista Analyse er alene ansvarlig for innhold og konklusjoner. Utredningen er gjennomført som en del av en større korridorrapporten der Vista Analyse har vært underleverandør til Norconsult. Offentlig-privat samarbeid om utbygging og drift av Ringeriksbanen er et spørsmål som har vært nevnt i plandokumenter for jernbanesektoren. Vi analyserer dette spørsmålet i større bredde. Vår vurdering er at Ringeriksbanen ikke er godt egnet for offentlig-privat samarbeid. Prosjektet er trolig for stort og risikabelt sett fra et privat selskap sin side. Sett fra offentlig side er det også flere identifiserte risikofaktorer som vil være krevende å overføre til en akseptabel kostnad.

  • Jernbaneverket
  • Ingeborg Rasmussen, Haakon Vennemo
  • Vista Analyse
Statistikk
Observasjon