Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser

Evaluering|

Nasjonale databaser har til hensikt å tilby en samlet oversikt over data innenfor ulike temaer. I denne rapporten utvikles metodikk for å gjennomføre nytte-kostnadsanalyser av nasjonale databaser, og metodikken utprøves på Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Vi foreslår å kvantifisere og verdsette nyttevirkninger av databaser ved metodetriangulering. Det kan være mer troverdig å oppgi slike anslag i form av intervall enn som punktanslag, og vi utvikler en formalisert usikkerhetsanalyse som reflekterer dette. Levetiden for databasetiltak er vanskelig å anslå samtidig som investeringskostnaden kan være lav. Derfor fokuserer analysen på årlig nytte og kostnad i et typisk driftsår. Våre beregninger viser at mens kostnadene til oppbygging og drift av NADAG er rundt 2,5 millioner kroner i året, er forventet, men usikker nytte om lag 16 millioner kroner per år. NADAG er altså et samfunnsøkonomisk meget lønnsomt tiltak.

  • Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket
  • Haakon Vennemo, Karin Ibenholt, Kristin Magnussen, Vibeke Wøien Hansen
  • Vista Analyse
Dokumentstudier
Statistikk