Nytt hjem søkes

Evaluering|

SIFOs testvirksomhet er bedriftsøkonomisk ulønnsom og har liten betydning for forbrukerpolitikken. Hovedvekten av testvirksomheten er knyttet til oppdrag tilegnet i et marked, og de fleste kundene er private, kommersielle aktører. Kundene uttrykker at det i liten grad vil være utfordringer knyttet til å kjøpe laboratorietjenester fra utlandet, skulle SIFOs tilbud falle bort. Testvirksomheten har ikke en samfunnsøkonomisk nytte som tilsvarer en grunnfinansiering fra BLD på tre mill. kroner per år. Testvirksomheten har neppe så stor nytte for SIFOs forskning at den begrunner en intern kryssubsidiering i millionklassen. Videre drift av testvirksomheten i regi av SIFO frarådes. SIFO bør gis en viss periode for å avklare realismen i å overføre testvirksomheten til en privat organisasjon. Dersom en slik overføring ikke lar seg realisere, vil avvikling av testvirksomheten framstå som nødvendig.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • André Flatnes, Erle H. Wright, Tor Borgar Hansen, Tore Neset, Harald Furre
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier