Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord

Evaluering|

I 2004 ble det tatt overflatesedimentprøver samt sedimentkjerner i Bispevika/Bjørvika før tiltak i forurensede sedimenter i området ble satt i gang Analyser av tungmetaller, PAH, PCB og TBT viste en klar kronologi i forekomsten mot dybden i tråd med utviklingen under industrialiseringen. Et utvalg av prøvene har blitt analysert på nytt for innhold av nye organiske miljøgifter: bromerte flammehemmere, klorerte parafiner, perfluorerte forbindelser (PFC) og triklosan. Resultatene viser at nedgangen i PCBkonsentrasjoner faller sammen med en økning i konsentrasjoner av klorerte parafiner og andre nye miljøgifter. For bromerte flammehemmer-forbindelser relatert til PentaBDE- og OctaBDE-blandinger, samt HBCD og triklosan, observeres en nedgang i de øverste sedimentene.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Gijs Breedveld, Hans Peter Arp
  • Norges geotekniske institutt
Dokumentstudier
Observasjon