Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Evaluering|

Finansdepartementets ba i brev av 19. september 2006 Kredittilsynet, Konkurransetilsynet og Norges Bank om å foreta en oppdatert vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge. Fokuset skulle legges på utviklingen i formidlings- og brukerstedsgebyrer i perioden etter rapporten med tilsvarende tema av 2. november 20042 , og på strukturelle eller andre forhold som kan bidra til å forklare denne utviklingen. Eventuelle forslag til tiltak skulle også vurderes i lys av EU-kommisjonens endelige rapport om betalingskort og betalingssystemer, offentliggjort 29. januar i år (EU-kommisjonen 2007a).

  • Finansdepartementet
  • Karen Sofie Kaardal, Kristjan Ryste, Ingrid Solberg
  • Kredittilsynet, Norges Bank, Konkurransetilsynet
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk