Norwegian Development Assistance to Private Sector Development and Job Creation

Evaluering|

Descrition in English below.  Evalueringen kartlegger formålet med norsk bistand til privatsektorutvikling og omfanget av innsatsen. I tillegg ser den på kunnskap fra forskning og evaluering for å gjøre en faglig vurdering av innretningen på denne bistanden. Utvikling av privat sektor er et prioritert område innenfor norsk bistand og internasjonalt. Det er også et område i rask endring. Internasjonalt snakker man ikke lenger om økonomisk vekst, men om bærekraftig og inkluderende vekst som ikke ødelegger klima og miljø eller bryter menneskerettigheter. Funn i rapporten  Basert på en gjennomgang av Utenriksdepartementets budsjettforslag og stortingsmeldinger finner rapporten at hovedformålene med Norges innsats på privatsektorutvikling er: inkluderende og bærekraftig utvikling, fattigdomsreduksjon, ansvarlige jobber, ansvarlig næringsliv og omlegging til bærekraftig energi for reduksjon av klimautslipp. Disse formålene har vært relativt stabile over flere år. Rapporten finner videre at omfanget av innsatsen har vært stabil i perioden 2010-2017 og har utgjort omkring 11 prosent av den totale bistanden. I gjennomgangen av kunnskap fra økonomisk teori og forskning, finner rapporten at det er sannsynlig at den eksisterende innretningen av den norske privatsektorbistanden vil kunne bidra til at formålene nås, avhengig av måten bistanden blir gjennomført på. Ved gjennomføring er det blant annet viktig å unngå at bistanden fordriver privat kapital. I tillegg viser rapporten til forskning som sier at effekten på fattigdomsreduksjon kan være større dersom man investerer i sektorer som benytter ufaglært arbeidskraft. Description in English The evaluation maps the objectives and size of Norwegian development assistance to private sector development. In addition, the evaluation assesses the support in light of lessons from research and evaluations. Based on a review of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs' budget proposals and white papers, the report finds that the main objectives of Norway's efforts in private sector development are; inclusive and sustainable economic growth, poverty reduction, job creation, a responsible private sector and reducing greenhouse gas emissions through renewable energy. These objectives and the total size of the assistance have been relatively stable over several years. During the period of 2010-2017 the support amounted to 11% of the total Norwegian aid. Based on a review of lessons from economic research, the report finds that Norwegian support to private sector development is designed in ways that, if well implemented, are likely to support the intended objectives. Furthermore, when implemented it is pertinent to ensure that the aid does not crowd out private capital. In addition, the report recommends to focus more on investments in smallholder argriculture, and sectors using unskilled labour.

  • NORAD
  • Espen Villanger, Magnus Hatlebakk, Sosina Bezu, Lars Ivar Oppedal Berge, Sandra Halvorsen
  • Chr. Michelsens institutt
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk