Nødnett

Evaluering|

Nødnett er et stort samordningsprosjekt mellom tre sektorer; politi, brann og helse. Prosjektet ledes av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). På oppdrag fra Justisdepartementet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foretatt en evaluering av om hvorvidt organiseringen og andre styringsvirkemidler (juridiske, økonomiske, pedagogiske) er utformet og benyttes slik at de bidrar til å nå målene for utbyggingen av Nødnettet. Rapporten ser på om det er valgt en organisasjons- og styringsmodell som støtter opp om målsetningene for prosjektet. Det har vært lagt vekt på å få et så tydelig bilde som mulig av hvordan rolle-, oppgave- og ansvarsdelingen mellom de sentrale aktørene har vært planlagt og slik dette kommer til uttrykk i organiserings- og styringsdokumenter og hvordan samarbeidspartene oppfatter at dette fungerer i praksis. Det har også vært viktig å få klarlagt hvordan beslutnings- og rapporteringsstrukturen fungerer. I tillegg er det sett på om finansieringsmodellen, kommunikasjon og informasjon er nyttet på en hensiktsmessig måte. Lover og forskrifter som danner rammer for Nødnettprosjektet er vurdert.

  • Justis- og politidepartementet, Direktoratet for nødkommunikasjon
  • Inger Johanne Sundby, Anette Kristiansen, Per Kristian Aamundstad
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
Intervju
Dokumentstudier