Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

Evaluering|

ND er et tverretatlig og tverrfaglig prosjekt. Målgruppen for dom til ND er tunge rusmiddelmisbrukere, men det er tillagt de lokale prosjektene i Bergen og Oslo å definere målgruppen nærmere. De konkluderte med at ND ikke kan være et tilbud for de aller tyngste rusmiddelmisbrukerne og de med alvorlige psykiske lidelser. Begge teamene har imidlertid det første året hatt en overvekt av tunge rusmisbrukere med forholdsvis lange kriminelle karrierer i programmet. På grunnlag av datamaterialet i denne rapporten fra det første oppstartsåret, er det for tidlig å si om ND kan være en modell for andre straffegjennomføringsformer.

  • Justis- og politidepartementet
  • Berit Johnsen, Monika Svendsen
  • Kriminalomsorgens utdanningssenter