Modeller for institusjonalisering av kulturminneforvaltning i norske kommuner

Evaluering|

Rapporten har fokus på kommunale forvaltningsmodeller innenfor kulturminnevernet, med hovedvekt på byantikvarenes rolle i de kommunale beslutningsprosessene. I studien drøftes både ulike forhold av betydning for byantikvarenes innflytesle, samt kompetanse og modeller for kulturminneforvaltningen generelt i norske kommuner. Dette omfatter blant annet hvilke erfaringer en lokalt har av modeller som kulturvernkonsulenter, integrering av kulturminneforvaltningen i de ordinære beslutningsprosessene, samarbeid med lokale museer, regionalt samarbeid med mer, samt i hvilket omfang kommunene velger disse ulike modellene.

  • Riksantikvaren
  • Arne Holm
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Intervju
Spørreskjema