Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper

Evaluering|

Dette prosjektet har kartlagt modeller for å sikre utsatte ungdomsgrupper medbestemmelse og medinnflytelse. Ungdommer som på ulike måter er marginaliserte har tradisjonelt hatt lite innflytelse både på samfunnsnivå og på områder som berører dem direkte. Med generelle modeller for unges medbestemmelse og medinnflytelse vil man kunne nå noen i denne gruppen, men erfaringer viser at mer spesifikke og omfattende modeller ofte er nødvendig. Målet har vært at modellene som inkluderes skal bidra til tiltaksutvikling og nye arenaer der utsatte ungdomsgrupper kan si sin mening og bli hørt. Det er også vår hensikt at modellene skal inspirere og veilede kommuner og andre når de skal inkludere utsatte barn og unge.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Aina Winsvold, Sturla Falck
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Dokumentstudier