Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen

Evaluering|

Tettstedsprogrammet startet i 2001 og hadde en varighet på 5 år. Satsingen var rettet mot distriktskommuner som ønsket å utvikle miljøvennlige og attraktive tettsteder. I alt 16 kommuner i fire fylker deltok i programmet. Ved oppstart ble det brukt ressurser på å øke prosesskompetansen i både fylkeskommuner og kommuner. Dette ble i ettertid vurdert som en vellykket strategi da gjennomføringen av programmet krevde utstrakt samhandling mellom offentlige og private aktører. Programmet favnet vidt og det ble gjennomført en rekke større og mindre tiltak på de ulike satsingsområdene. Miljøhensyn ble vektlagt samtidig som mange tiltak ble satt i verk for å styrke bolyst, attraktivitet og identitet. Ungdom og kvinner ble gitt spesiell oppmerksomhet i denne sammenheng. Spørreundersøkelse, besøk og samtaler viser at både den miljøvennlige utformingen av tettstedene og attraktiviteten ble opplevd som bedre mot slutten av programperioden enn ved oppstart. Gjennom evalueringen er det tydeliggjort flere "kloke grep" som kommunene kan gjøre bruk av i stedsutviklingsarbeidet avhengig av den aktuelle situasjonen på stedet.

  • Miljøverndepartementet
  • Roald Lysø, James Karlsen, Niels Arvid Sletterød
  • Nord-Trøndelagsforskning, Agderforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon