Miljørisiko og beredskap

Evaluering|

Formålet med utredningen er å gjøre en vurdering av miljørisiko og risiko for uhell knyttet til eventuell etablering av havvindkraft i de utpekte utredningsområdene. I utredningen er det gjort en omfattende analyse av miljørisiko og beredskap for de 15 utredningsområdene som skal konsekvensutredes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utredningen omfatter: •Analyse av skipstrafikk i hvert enkelt utredningsområde •Vurdering av sannsynlighet for uhellsutslipp •Identifikasjon av mest sannsynlige scenarioer for uhellsutslipp •Gjennomføring av oljedriftsberegninger for de identifiserte utslippsscenarione •Beregning av miljøskade gitt et utslipp •Vurdering av skadepotensial for de aktuelle scenarioene •Rangering av sannsynlighet og konsekvens for alle Havindområden •Rangering av miljørisiko for alle områdene •Vurdering av risikoreduserende tiltak •Vurdering av beredskapsbehov for alle områdene. Analysen konkluderer med at sannsynligheten for et uhellsutslipp er høyest for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Det er stor trafikk med høy andel av oljetankere, som mefører en høy sannsylighet for et større utslipp av råolje. Skadepotensialet for de vurderte utslippene er vurdert som svært høyt for et større råoljeutslipp ved Utsira Nord og Stadthavet. Samlet sett er miljørisikoen vurdert å være høyest for et større råoljeutslipp ved Utsira Nord og Stadthavet. På grunn av nærhet til kysten er det også en rekke andre områder som er vurdert å representere høy miljørisiko.

  • Norges vassdrags- og energiverk
  • Proactima
Statistikk
Observasjon