Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner

Evaluering|

SFT har fått i oppdrag av Miljøverndepartementet å foreslå etablering av en nasjonal prøvebank for miljøgifter. Banken skal i første rekke oppbevare prøver som samles inn spesifikt for den nasjonale miljøprøvebanken etter at den er etablert. Det eksisterer imidlertid allerede en rekke prøveserier innsamlet over en årrekke for dette eller liknende formål. Disse prøvene befinner seg i dag hos forskjellige universiteter og forskningsinstitutter, men det finnes ingen samlet oversikt over prøver som lagres ved de ulike institusjonene. Slike prøver tar ofte betydelig plass, og mange av institusjonene har begrenset lagringskapasitet. Verdifullt prøvemateriale kan således stå i fare for å bli kastet.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Eiliv Steinnes
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for kjemi
Dokumentstudier
Observasjon