Midtveisevaluering boligetablering i distriktene

Evaluering|

Rambøll presenterer med dette midtveisevaluering til følgeevalueringen av Husbankens satsing på Boligetablering i distriktene. Boligetablering i distriktene er en treårig satsing med mål om å utvikle attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom direkte involvering av kommunen. I satsingen er det valgt ut 12 deltakende kommuner som skal utvikle egne måter for å gjøre sine lokalsamfunn attraktive for tilflyttere. Kommunene skal stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger og finne strategier for å øke bevegelse i boligmarkedet.

  • Husbanken
  • Rambøll Management Consulting
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk