Mer boligvelferd for pengene - Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene

Vista analyse gjennomførte i 2017 en evaluering av KMDs boligsosiale virkemidler: "Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler (Vista Analyse-rapport 2017/20). Evalueringen ble offentliggjort på regjeringen.no

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet