Mellom penger og pedagogikk

Evaluering|

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å opparbeide kunnskap om faktorer som kan ha innvirkning på sykefraværet blant lærere i den videregående skolen og hvordan kulturen i organisasjonen kan være med på å forstå variasjoner i sykefravær mellom skoler. Det var også ønske om at prosjektet gir kunnskap om hvorfor eksisterende tiltak har effekt/ikke har effekt og gi tilrådinger om mer treffende tiltak. Rapporten er basert på intervjuer med 25 lærere og gruppeintervju med ledelsen ved tre videregående skoler i Hordaland. Faktorer som det er sett nærmere på er trekk ved skolen som arbeidsplass, betraktninger om elevene og elevgrunnlaget, trekk ved ledelsen, organisasjonskulturen, betydningen av det faglige og det sosiale fellesskapet, betydningen av samarbeid og koordinering, sykemeldingspraksiser, rutiner, støtte og holdninger til sykefravær i lærerkollegiet og i ledelsen.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Bodil Ravneberg
  • Uni Rokkansenteret, Hordaland Fylkeskommune
Intervju