Markedsbasert utbyggingspolitikk

Evaluering|

Rapporten belyser fem storbykommuners utbyggingpolitikk slik den formes i samspillet mellom myndighet og marked. Studien viser at kommunene ønsker mer styring med nybygging og sterkere innflytelse over hva som bygges hvor. Kommunene retter sin oppmerksomhet mot målformuleringer og overordnede planer, mot tiltak for å øke forutsigbarhet i reguleringsporsesser og mot måter å få til likebehandling når de stiller vilkår for utbygging. Studien belyser også kommunal tomtepolitikk og eiendomsutvikling.

  • Husbanken
  • Berit Nordahl, Rolf Barlindhaug, Marit Ekne Ruud
  • Norsk institutt for by- og regionforskning, SINTEF Byggforsk, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk