Mangfoldsåret

Evaluering|

Den 7. november 2006 besluttet Stortinget å gjøre 2008 til et markeringsår for kulturelt mangfold. Målsettingene for Mangfoldsåret var å øke innbyggernes mulighet til å delta i og oppleve et mangfold av kulturuttrykk, utvikle arenaer for samarbeid mellom majoritets- og minoritetsaktører i kulturfeltet og at offentlig finansierte institusjoner og organisasjoner i større grad skulle avspeile kulturelt mangfold. Prosjektet er gjennomført av NIBR på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet. FoU-prosjets formål var å analysere virkningene av markeringsåret for kulturelt mangfold. Prosjektet fokuserte på organiseringen av Mangfoldsåret på nasjonalt og regionalt nivå og på dets virkninger på ulike kulturfelt.

  • Kulturdepartementet
  • Erik Henningsen, Sigrid Skålnes, Odd Are Berkaak
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon