Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene

Evaluering|

Formålet med evalueringen av rektorutdanningen er fremskaffe informasjon om rektorutdanningens innretning og kvalitet som kan brukes i den videre utviklingen av utdanningstilbudet. Formålet med delrapport 2 er å undersøke hvordan de ulike programtilbyderne har løst oppdraget med å tilby en nasjonal rektorutdanning. I rapporten analyseres hva som kjennetegner de ulike tilbydernes intensjoner med rektorutdanningen. På denne måten identifiseres likhetstrekk og forskjeller mellom programtilbudene. Kvaliteten på rektorprogrammet til de ulike tilbyderne belyses med utgangspunkt i følgende to problemstillinger: 1. Hva kjennetegner de seks programtilbydernes intensjoner med egen rektorutdanning? Hvilke ideer presenteres i anbudene, og hvilke praksiser og perspektiver antydes i deres beskrivelser av programmene? 2. Hva kjennetegner deltakernes synspunkter på rektorutdanningen? Hvilke forventninger har deltakerne til programmet, og hvordan vurderer de utdanningens kvalitet og praksisrelevans.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Ingunn Lysø, Bjørn Stensaker, Randi Røthe, Roger Andre Federici, Marit Schei Olsen, Anniken Solem
  • NIFU STEP, NTNU samfunnsforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon