Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007

Evaluering|

Prosjektet skal avdekke kjennetegn ved husholdninger som i lang tid leier bolig. Prosjektet anslår hvor mange langtidsleietakere som finnes. Det undersøkes også hvilke levekår langtidsleiere har. Rapporten slår fast at langtidsleietakere generelt har dårligere levekår enn husholdninger som eier boligen sin. Likevel er de fleste langtidsleiehusholdningene ikke vanskeligstilte eller har andre spesielle levekårsutfordrninger.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Kim Astrup, Per Medby
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Statistikk